HLAVNÍ PRINCIPY GDPR_I.část_Zákonnost, korektnost a transparentnost

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU účinné od 25.5.2018 (GDPR) stanovuje pro nakládání s údaji tyto základní principy: a) zákonnost, korektnost a transparentnost; b) omezení účelem; c) minimalizace dat; d) přesnost; e) omezení uložení; f) integrita a důvěrnost; g) zodpovědný přístup k prokázání souladu. S jednotlivými principy vás seznámíme v sérii informativních článků (celkem VII).

V tom dnešním se zaměříme na první z principů: zákonnost, korektnost a transparentnost. Subjekt údajů má právo, aby ho správce o způsobu zpracování jeho osobních údajů informoval stručným, průhledným a srozumitelným způsobem, který je snadno dostupný. Tento nemůže být např. schován v obchodních podmínkách. Pokud e-shop nebo webová stránka zobrazí informace o způsobu zpracování velmi nenápadně tak, že budou snadno přehlédnutelné, dostane se k nelibosti dozorujícího orgánu do rozporu s GDPR.

Korektností se rozumí odpovídající popis zpracování, ke kterému byl dán souhlas – ten musí být srozumitelný, stručný a určitý. Vyloučeno je např. použití složitých právních formulací. Transparentností je chápáno, zda zpracování odpovídá tomu, co daný jedinec odsouhlasil. Např. pokud jedinec uzavře smlouvu s mobilním operátorem, je v pořádku, že si společnost uchová jeho jméno a adresu pro fakturaci. Není však v pořádku, aby tento operátor údaje použil pro zaslání nějaké nabídky v rámci marketingu, nebo aby je dokonce předal další osobě – např. sesterské společnosti zabývající se pojištěním. Takové využití kontaktu by daný jedinec musel operátorovi odsouhlasit předem.

Zákonnost, jako poslední součást uvedeného principu, ukládá správci zpracovávat výlučně na základě některého z důvodů předpokládaného GDPR, tedy na základě: a) souhlasu; b) smlouvy; c) plnění smluvní povinnosti; d) ochranu životně důležitých zájmů; e) veřejného zájmu či plnění veřejné moci; f) oprávněných zájmů správce. Pouze pokud lze uplatnit jednu z výše uvedených podmínek, je zpracování osobních údajů zákonné.

V případě dotazů jsme vám k dispozici.

Petr Psotka, advokát