GARANTOVANÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

PROČ NEPODCEŇOVAT OBCHODNÍ PODMÍNKY?

Při obchodování se spotřebiteli (nepodnikateli) je potřeba brát v potaz jejich zvláštní zákonnou ochranu proti zneužívání neinformovanosti a neodbornosti. Podle zjištění České obchodní inspekce (ČOI) se pochybení týkají nejčastěji neúplného nebo nepřesného informování spotřebitele o obchodních podmínkách. I když může ČOI za nekalé praktiky udělit pokutu až do výše 5 mil. Kč, pro nedodržení obsahu smlouvy podle občanského zákoníku pak pokutu až do výše 1 mil. Kč, zákonná pravidla podle posledních statistik  ČOI porušuje více než 85% kontrolovaných internetových obchodů.

ČEHO SE PŘI OBCHODOVÁNÍ SE SPOTŘEBITELI VYVAROVAT?

Nesplnění informační povinnosti

Pro účely zachování práv spotřebitele je nezbytné, aby mu prodejce v obchodních podmínkách poskytl veškeré informace, na které má ze zákona nárok.  Absence příslušných informací může v mnoha případech negativně ovlivnit podmínky nákupu. Např. pokud se před uzavřením smlouvy zákazník nedozví o nákladech na dodání, daních a poplatcích, které budou připočítány k ceně, nemusí je hradit.

Klamavá reklama a agresivní praktiky

O klamavou reklamu jde tehdy, když podnikatel uvede nepravdivou informaci a ta ovlivní nebo může ovlivnit zákazníka při  rozhodnutí o koupi zboží. Může jít ovšem také o pravdivou informaci, pokud fakticky uvádí v omyl. O klamavou praktiku se jedná i v tom případě, pokud podnikatel nějakou důležitou, pro  rozhodnutí zákazníka potřebnou informaci záměrně neuvede, anebo zapomene uvést, má-li to vliv na rozhodování o objednávce či koupi.

O agresivní praktiku jde tehdy, pokud podnikatel vyvíjí nátlak, obtěžuje zákazníka nebo ho k něčemu nutí, a to celé proto, aby si si koupil určitou věc nebo objednal službu.

Chybějící či vadné poučení o odstoupení

Nepoučíte-li kupujícího řádně o právu odstoupit od smlouvy, lhůta se prodlouží o rok (přesněji o rok a 14 dní). Splníte-li poučovací povinnost dodatečně, běží od následujícího dne již jen čtrnáctidenní lhůta.

Dalším negativním účinkem chybějícího poučení o odstoupení  nebo chybějícího odkazu na formulář pro odstoupení od smlouvy je, že spotřebitel není povinen platit za snížení hodnoty zboží které vrací (snížené např. tím, že zboží zkoušel bezdůvodně způsobem, který ho nadmíru poničil).

Rozpor s obsahem webu

Podle zákona představují údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy obsah samotné smlouvy. Vyplývá z toho, že  vše, co je uvedeno na internetových stránkách podnikatele, je pro něho závazné. V případě rozporu údaje na webu a ve smlouvě či v obchodních podmínkách, platí ten z údajů, který je pro zákazníka příznivější.

Nepovolené odchýlení od zákona

Zákon jednoznačně zakazuje odchýlení se od  ustanovení na ochranu spotřebitele. Nelze přitom postavit najisto, kterých ustanovení zákona se to týká (není vždy zřejmé, zda je cílem daného ustanovení ochrana spotřebitele či nikoliv). Při stanovení práv a povinností spotřebitelů v obchodních podmínkách je tedy potřeba přistupovat vždy citlivě s ohledem na zákonnou úpravu.

Mýtus 30 dnů na vyřízení reklamace

Podle zákona je potřeba rozhodnout o vyřízení reklamace ihned, nejpozději pak do tří dnů.  Lhůta 30 dnů totiž platí pro samotné odstranění vady, a to jako mezní, jelikož zákon ukládá vadu odstranit ihned. O vyřízení reklamace musí podnikatel zákazníka informovat, přičemž  na způsobu by se měl se zákazníkem dohodnout. Neinformuje – li podnikatel zákazníka, posuzuje se to, jako by reklamaci nevyřídil.

Mýtus o nemožnosti vrácení rozbaleného zboží

Některé e-shopy stále kladou na spotřebitele nepřiměřené požadavky – odmítají převzít zboží, které nese známky vyzkoušení, nebo požadují vrácení v originálním neporušeném obalu atd.. Tento postup je v chybný – zákonná lhůta totiž slouží k vyzkoušení zboží –  jak ve skutečnosti vypadá a jaké má vlastnosti. Takové ověření je možné pouze při fyzickém kontaktu se zbožím.

Na druhou stranu spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží během odzkoušení v důsledku nepřiměřeného či nevhodného nakládání (např. jeho neúměrným využíváním během 14 denní lhůty pro vrácení zboží). E-shop přeci jen není půjčovna. Pokud tedy podnikatelé budou muset nechat vrácené zboží opravit, mohou tyto náklady strhnou z částky, kterou vrací spotřebiteli. Do obchodních podmínek je nanejvýš vhodné zapracovat upozornění na tento postup jakož i postup při zohlednění snížení ceny zboží.

Nekalé obchodní praktiky

Podle zákonné definice jde o jednání podnikatele, které nedosahuje potřebné míry profesionality, kterou by od něj mohl zákazník rozumně očekávat, a zároveň toto jednání ovlivňuje rozhodnutí zákazníka o tom, zda si objedná zboží či službu.

Příkladem nekalé obchodní praktiky je situace, když podnikatel nepravdivě uvede, že zboží bude možné zakoupit pouze po omezenou dobu s cílem přimět zákazníka k okamžitému rozhodnutí, nebo když podnikatel jako přednost své nabídky či obchodních podmínek vyzdvihuje práva, která spotřebiteli vyplývají přímo ze zákona (například prezentovat jako výhodu možnost vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu u smluv uzavřených přes internet). Obchodní podmínky by měly v dostatečné míře upravit veškeré procesy nabídky zboží, které mohou být nějak spojovány s uvedenými zakázanými praktikami, tak aby ze strany inspekce v případě podnětu spotřebitele nevznikaly důvodné pochybnosti o dodržování zákona.

PROČ NÁM SVĚŘIT VYPRACOVÁNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK?


 • Víme, co děláme
  Právní tým naší advokátní kanceláře poskytuje služby e-shopům dlouhodobě – víme, jak fungují, což je naší  výhodou. Daří se nám tak lépe skloubit představy našich klientů s požadavky zákona. 

 • Servis “na míru”
  Obchodní podmínky vám vypracujeme podle velikosti a organizace vašeho e-shopu. Pohlídáme novou legislativu a judikaturu, zajistíme aktualizace podmínek a poradíme ve sporech se zákazníky.

 • Razítko na web
  Výstupem našeho právního servisu je viditelný signál pro vaše zákazníky – razítko garance SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN pro umístění na váš web – jedním kliknutím si zákazník ověří, že obchodní podmínky e-shopu dodržují předpisy na ochranu spotřebitele.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VÁŠ E-SHOP

Na co se v podmínkách soustředíme

Díky dlouhodobému poskytování právních služeb internetovým obchodníkům, jakož i zastupování internetových obchodníků před soudy, máme ucelenou představu o provozu e-shopu a průběhu vztahu se zákazníky – víme dobře, jaké jsou obvyklé slabiny obchodních podmínek a co je nutné s odkazem na frekventované problémy zapracovat.

Co v obchodních podmínkách upřednosňujeme

Víme, že nadbytečné používání právních frází nepomůže ani e-shopu ani zákazníkovi. Upřednostňujeme srozumitelný obsah, který vychází především z provozu vašeho e-shopu.

Odpovídáme za způsobenou škodu až do výše 25 mil. Kč

Odpovídáme za nedostatky zjištěné při případné kontrole ze strany České obchodní inspekce a jí udělené sankce, jakož i za škodu způsobenou vašim zákazníkům či třetím osobám, to vše je -li škoda způsobena vadným obsahem obchodních podmínek. Pro případ způsobené škody je naše kancelář pojištěna na částku 25 mil. Kč.

RAZÍTKO GARANCE PRO VÁŠ E-SHOP

Povědomí zákazníků o  právech spotřebitele významně posiluje – o možnosti nechat obchodní podmínky e-shopu přezkoumat u České obchodní inspekce jsou dnes zákazníci povinně informováni přímo v obchodních podmínkách.

Ujistěte zákazníka razítkem garance SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN, že podmínky nakupování ve vašem obchodu …

 • neobsahují ustanovení zvýhodňující obchodníka na úkor spotřebitele
 • definují podle zákona proces uplatnění vad a vyřízení reklamace
 • dostatečně a podle zákona upravují právo na odstoupení, včetně formuláře s předepsanými náležitostmi
 • neporušují zákon na ochranu spotřebitele
 • neporušují občanský zákoník
 • jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány advokátní kanceláří (např. z důvodu změny právních předpisů, rozhodovací praxe České obchodní inspekce, změny v provozu e-shopu)

Základní podmínka získání a užívání razítka garance SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN 

vypracování či revize obchodních podmínek  poskytovatelem certifikátu – advokátní kanceláří JAKOVIDIS|KLEGA|PARTNERS – jen tak dokážeme vašim zákazníkům garantovat právní stav; obchodní podmínky musí po dobu držení certifikátu obchodníkem odpovídat platným právních předpisům a skutečnému provozu e-shopu

Povinnosti poskytovatele razítka garance

 • monitorovat související právní předpisy a upozornit obchodníka v odpovídajícím předstihu na potřebu změnit/aktualizovat obchodní podmínky
 • na výzvu obchodníka upravit podmínky nebo zkontrolovat jím provedené úpravy (dojde-li ke změně předpisů nebo změně provozu e-shopu – na tu je obchodník, dotýká-li se obchodních podmínek, povinen upozornit)
 • požadovat po obchodníkovi úpravu/doplnění podmínek pouze v případě, kdy odporují platným právním předpisům nebo skutečnému provozu e-shopu
 • zajistit nerušené užívání razítka SPOTŘEBITEL CHRÁNĚN
 • po celou dobu užívání razítka poskytovat obchodníkovi právní služby související s úpravou obchodních podmínek za zvýhodněnou sazbu 1300,- Kč/hod (vztahuje se rovněž na povinné úpravy dokumentace)

Povinnosti uživatele razítka (provozovatele e-shopu)

 • dojde-li ke změně právních předpisů (po upozornění ze strany kanceláře) nebo změně v provozu e-shopu mající vliv na obsah podmínek (o této e-shop kancelář povinně informuje),  předloží obchodník poskytovateli certifikátu upravenou dokumentaci ke kontrole nebo nechá dotyčné úpravy kancelář provést;
 • použít razítko výlučně na stránkách e-shopu, kterého se týkala optimalizace pro GDPR;
 • po kliknutím na razítko umístěné na webových stránkách přesměrovat uživatele na stránku ZDE
 • úhrada ročního poplatku za užívání razítka dle platného ceníku ZDE

Úplné znění podmínek obdržíte při objednávce služeb prostřednictvím formuláře dostupného v sekci Ceník/Objednávka ZDE.

Stránku zobrazovanou vašemu zákazníkovi po kliknutí na certifikát naleznete ZDE. Razítko vám poskytneme v požadované velikosti i barvě.

 

Zavoláme
vám zpátky

+420